Những gì chúng ta biết về nhà ngoại giao Trung Quốc có liên quan đến mối đe dọa nhắm vào gia đình của Nghị viên Michael Chong