Những trường học này ở Hoa Kỳ đã khôi phục quy định đeo khẩu trang