Những Ý Tưởng Hình Thành Hiến Pháp (Phần 4): Những Người Tiên Phong: Socrates, Xenophon, Plato, và các Nhà Lập Quốc