Nông dân Đức phải chịu chi phí cho các quy định về cấm thuốc bảo vệ thực vật của EU