Ông Bill Gates phản đối việc tạm dừng phát triển AI, tiết lộ kế hoạch khác