Chủ tịch Microsoft cho biết việc phát triển AI đòi hỏi phải có quy định và sự tự kiềm chế