Ông Elon Musk sẽ công bố thêm ‘Hồ sơ Twitter’ về các quy tắc COVID-19