Ông Fauci từ chối ngừng tài trợ cho nghiên cứu của Trung Quốc bằng tiền thuế của người Mỹ