Ông McConnell đề nghị một thỏa thuận với Đảng Dân Chủ về đình chỉ giới hạn nợ