Ông Tập nắm quyền kiểm soát quân đội, nhưng Trung Quốc có thể thắng trận không vẫn còn là ẩn đố