Pennsylvania: Thẩm phán ra lệnh cho các điểm bỏ phiếu ở Quận Luzerne được mở cửa muộn do thiếu giấy