Pennsylvania: Trải nghiệm của cử tri sẽ thay đổi tùy thuộc vào sự hiểu biết về các quy định bầu cử của từng quận