PHÂN TÍCH: Khủng hoảng mức trần nợ thử thách khả năng lãnh đạo của TT Biden