TT Biden và ông McCarthy sẽ đàm phán về mức trần nợ khi tình trạng vỡ nợ sắp xảy ra