Phân tích: Quan điểm của các ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 về vấn đề An sinh Xã hội

Khoảng 66 triệu người nhận An sinh Xã hội sẽ chứng kiến khoản tiền trợ cấp đó bị cắt giảm 23-25% trừ phi có những thay đổi được thực hiện để cứu lấy chương trình này.