Philippines đệ trình hơn 100 đơn kháng nghị phản đối các cuộc xâm nhập hải phận của Trung Quốc trong năm nay