Phong trào quốc tế truất ngôi đồng USD có thêm động lực