PTT Harris: Việc hạ khinh khí cầu do thám không ảnh hưởng đến mối bang giao với Trung Quốc