Quan chức an ninh được bổ nhiệm làm giám đốc Văn phòng Liên lạc Hồng Kông