Quan chức đứng đầu NAACP, PTA công kích những người chống thuyết sắc tộc trọng yếu: ‘Hãy để cho chúng chết’