Quan chức Mỹ: Hoa Kỳ và đồng minh đang tìm kiếm cơ hội đặt căn cứ mới ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương