Quan chức: Nước thải độc hại từ vụ trật đường rầy xe lửa ở Ohio được gửi đến Texas