Quốc hội Hoa Kỳ tìm hiểu để cập nhật thông tin về trí tuệ nhân tạo