Rồng nuốt chửng gấu trong cuộc tầm cầu ngôi bá chủ thế giới