San Francisco sắp tính phụ phí nước để ứng phó với hạn hán trên toàn tiểu bang