Sản phẩm sản xuất tại Mỹ có thể cạnh tranh với sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc không?