Sáng kiến ‘Bộ Chỉ huy và Kiểm soát chung’ của Ngũ Giác Đài ‘không thể chuyển giao’ đúng thời hạn