Tại sao một điệu nhạc ngân dài của Mông Cổ lại khiến lòng người rung động?