Singapore dừng thanh toán hóa đơn y tế COVID-19 cho những người ‘chọn không chích ngừa’