Thế giới sẽ phải trả giá cho việc Trung Quốc đột ngột dỡ bỏ hạn chế du lịch quốc tế