Trung Quốc: Bốn học giả Marxist qua đời trong bốn ngày liên tiếp