Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.20): Câu chuyện ‘Bện da đứt ba lần’