Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.27): Câu chuyện ‘Ba đại chiến dịch lấy yếu thắng mạnh’