Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.36): ‘Sống đến già, học đến già’