Tam Tự Kinh – Đọc sách luận bút (P.40): Mục đích và ý nghĩa chính của việc học