Tân chủ tịch của ủy ban đặc trách vấn đề Trung Quốc gọi TikTok là ‘fentanyl kỹ thuật số’