Target đã quyên góp hàng triệu dollar cho nhóm thúc đẩy hoạt động LGBT trong các trường học