Texas bác bỏ những tuyên bố nói rằng hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đang ghi danh bỏ phiếu

Văn phòng đổng lý tiểu bang cho biết: “Chúng tôi hiện đang làm việc để xác định lý do tại sao lại có sự sai lệch lớn như vậy.”