‘Thẻ xanh đặc biệt’: Ý áp dụng hạn chế mới đối với người chưa chích ngừa