Thêm các hãng hàng không Hoa Kỳ áp đặt lệnh bắt buộc chích ngừa: American, Alaska, JetBlue