Thị phần tại Trung Quốc giảm từ 34% xuống 7%: Xe lai sạc điện của Đức dần bị xe nội địa thay thế