Thiểm Tây lũ lụt hoành hành, quê hương của táo tàu chịu ảnh hưởng nặng nề