Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.10): Nội loạn ở Trung Nguyên