Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.20): Thống soái chiến khu