Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.9): Dã tâm của Nhật Bản