Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.21): Lấy đức báo oán