Thiên cổ anh hùng Tưởng Giới Thạch (P.25): Phụ thể xâm nhập