Thiên cổ anh hùng – Vua Nghiêu, Thuấn, Vũ (P.2): Thánh vương hạ thế, khai mở trời Nghiêu