Thiếu nữ từng trải qua quá trình chuyển giới sẽ kiện Kaiser Permanente vì chuyển đổi giới tính khi chưa thành niên