Thống đốc Nebraska ban hành lệnh cấm tiểu bang sử dụng công nghệ của ĐCSTQ